خوب من با وجود درس زياد وظيفه ام ايجاب مي كرد اين اكانت رو زود بسازم كه يه وقت خدايي نكرده عقب نمونم :)))