مي گه تروخدا انقدر مودب نباش ادم به پوچي مي رسه در برابر اين همه ادبت... :))))))