اگه بخواد شروع كنه اصلا حوصله شو ندارم ... بره به درك !!