جلوي كسي كه نبايد قربون صدقه رفت ... اخه چرا ؟!؟! مگه من با تو چقدر صميميم ؟!!!