اون دنیا کدهایی که تو این دنیا نصفه کاره گذاشته باشی میدن میگن بشین ری‌سورس کن :(((