مامور پخش قبض گاز حوصله نداره، کل قبض های محله میریزه تو صندوق ما، ولی خدا میدونه قبض مارو کجا مینداره