نشستم سی شارپ میخونم، چرا اینقدر زبان مختلف داریم؟ کی جواب گویه؟ خسته شدیم بابا