بیاین و همین ابتدای ماجرا دست از اسکرین شات بازیای اون زمان بردارید!با تشکر