باید اسم نویسی کرد؟ یا با همین ایمیلی که اینچا باز کردم میشه رفت؟ http://en.gravatar.com/
با همین ایمیل میشه ‎· ㅤ☀️وکیل الرعایا☀️ ㅤ
گروه راهنمای فارسی : https://mokum.place/help ‎· Mamad