از بس سر نزدم به ایمیلم , گی میل بازی در آورده با وجود اینکه پسوردم حتی درست نوشتم. نمیتونم ایمیلم تائید کنم. میتونم عوض کنم؟