ازبس عادت کردم زیر کامنتا فیو بزنم توی توییتر, اینجا ناخداگاه میرم که لایک بزنم میبینم هیچی نیست.