همه اینا به کنار، من موندم قرص مُسکِن از کجا می‌فهمه ما کجامون درد میکنه ؟؟
شما دکتری دیگه از ما میپرسی ‎· جولیا پندلتون
سراسری سر می کنه. تبعیض قائل نمیشه ‎· Myri∂m