همه اینا به کنار، من موندم قرص مُسکِن از کجا می‌فهمه ما کجامون درد میکنه ؟؟
شما دکتری دیگه از ما میپرسی ‎- جولیا پندلتون
سراسری سر می کنه. تبعیض قائل نمیشه ‎- Myri∂m