به امام فرموند که انترنت خطر ناکه, امام سری تکون داد و گفت.. آره عنتر خیلی خطر ناکه.. دو دفعه پنگول کشید.