يارو میره میوه فروشی میگه:خیارقلمی برای جلوی مهمون میخوام داری؟فروشنده میگه:نه سالادی دارم برای عقب مهمون