ابی - این آخرین باره / این آهنگ ابی ,خیلی شبیهه کارهای مرتضی پاشایی نیست؟