آیامیدانید: قورباغه به اندازه قدمهای یک اسب میجهد؟ آیامیدانید: طول آلت تناسلی آقایان۳ برابر انگشت شستشان است! آیامیدانید: قلب وال در هر دقیقه فقط 9 بار میزند؟حواست به منه یا داری به انگشت شستت نگاه میكنی؟