غصنفر سوار اتوبوس شد بی دليل با كشيده گذاشت زير گوش بغل دستی طرف گفت چرا می زنی؟ میگه دیدم مسير طولانیه زدم كه تو مسير گوه زيادی نخوری

2015-2016 Mokum.place