غصنفر سوار اتوبوس شد بی دليل با كشيده گذاشت زير گوش بغل دستی طرف گفت چرا می زنی؟ میگه دیدم مسير طولانیه زدم كه تو مسير گوه زيادی نخوری