برای کسی چه اهمیتی داره که این مدت که فرفر نبوده زندگی چه تغییری کرده ... همه که آدم رو تو اینستاگرام دیدن و از همه چی با خبر هستن ....