دیروز یه دفترچه یادداشت رو ورق میزدم دیدم تگ سن _الفرفریون رو توش یادداشت کردم و دارم ... میتونم همتون رو هنوز لو بدم :)