اینجام وقتی رو حباب بغل اسامی موس رو نگه داری میتونی ببینی چه ساعتی کامنت زده شده و چه تاریخی