فیلترشکن خیلی این روزها اذیت میکنه چه باید استفاده کرد ، وی پی ان ها هنوز کار میکنن ؟
تقریبا همه رو از کار انداختن . ‎· رضا