عه یادم اومددددددددد اینا صدای امین باید باشه که البته خیلی وقت بود تو فرفر بلاکم کرده بود