آخی صدای امیررضا و پرند ... آخی یادش بخیر
عاشق این فایل هاش بودم ... حسرت انگیز بود برام همیشه این لطافت پدرانه با دختر بچه ‎· فهی90مه