اومدیم یه سری اینجا بزنیم بلکه دلتنگی فرفری برطرف بشه ....خبرای خوب و بد باز سرازیر شدن