Pesinati bile verdim atif hocaya
image.jpg
hahahah ahtırladım bunu hahahhaha a ‎· eass