Pesinati bile verdim atif hocaya
hahahah ahtırladım bunu hahahhaha a ‎- eass