جمع امشب خیلی گرم بود ولی خب یه بنده خدایی تو این جمع بود که محلی صحبت میکرد به من میرسید نمیتونست خوب و راحت فارسی سلیس صحبت کنه , هی توپوق میزد و میشد سوژه بقیه افراد جمع . بنده خدا خودش دیگه حرف نمیزد کلا :)
طفلکی!!! ‎- جولیا پندلتون
لری یا لکی؟ ‎- جولیا پندلتون
بیا لری یادت بِم ‎- جولیا پندلتون
بهش میگفتی؛راحت باش و خودت رو اذیت نکن ‎- جولیا پندلتون
آره بنده خدا خیلیاذیت شد :| ‎- farahnaaz
لکی غلیظ .. ‎- farahnaaz
یاد بده یاد بده ‎- farahnaaz
لکی م پنچره ولی باشه لری حتماً ‎- جولیا پندلتون
مرسی همونم غنیمته .. ‎- farahnaaz
چشم چشم ‎- جولیا پندلتون