جمع امشب خیلی گرم بود ولی خب یه بنده خدایی تو این جمع بود که محلی صحبت میکرد به من میرسید نمیتونست خوب و راحت فارسی سلیس صحبت کنه , هی توپوق میزد و میشد سوژه بقیه افراد جمع . بنده خدا خودش دیگه حرف نمیزد کلا :)
طفلکی!!! ‎· جولیا پندلتون
لری یا لکی؟ ‎· جولیا پندلتون
بیا لری یادت بِم ‎· جولیا پندلتون
بهش میگفتی؛راحت باش و خودت رو اذیت نکن ‎· جولیا پندلتون
آره بنده خدا خیلیاذیت شد :| ‎· farahnaaz
لکی غلیظ .. ‎· farahnaaz
یاد بده یاد بده ‎· farahnaaz
لکی م پنچره ولی باشه لری حتماً ‎· جولیا پندلتون
مرسی همونم غنیمته .. ‎· farahnaaz
چشم چشم ‎· جولیا پندلتون