من فکر میکردم فقط خودم بیدارم :))
اووو فرفر اینقد شب زنده دار داره ک نگو ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
خوبه که اینجا هست ‎- farahnaaz