چطوره؟
photo_2015-12-26_16-38-54.jpg
خوبه ‎- 222888
چقد گردنش درازه ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
دماغشم ناجوره ‎- دختر حوا
ولی رنگ موش خوبه :) ‎- دختر حوا
خوبه پس.. موهام رو اینجوری رنگ کردم :))) ‎- farahnaaz
خوبه ‎- Seety
@farahnaaz اومممم خوشگله مبارکه ^_^ ‎- دختر حوا
مچکرم :*** ‎- farahnaaz
مبارکه :** ‎- Seety
@1seety1: فدادون :*** ‎- farahnaaz