چطوره؟
photo_2015-12-26_16-38-54.jpg
خوبه ‎· 222888
چقد گردنش درازه ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
دماغشم ناجوره ‎· دختر حوا
ولی رنگ موش خوبه :) ‎· دختر حوا
خوبه پس.. موهام رو اینجوری رنگ کردم :))) ‎· farahnaaz
خوبه ‎· Seety
@farahnaaz اومممم خوشگله مبارکه ^_^ ‎· دختر حوا
مچکرم :*** ‎· farahnaaz
مبارکه :** ‎· Seety
@1seety1: فدادون :*** ‎· farahnaaz