Avatar for farahnaaz

یکی بیاد من رو پرت کنه تا برم حداقل یه دوش بگیرم قیافم رو به راه باشه . اه

Comment

معتاد:-))

 ‎· mousaviam2
Comment

پرت کنه ! :|

 ‎· Mamad
Comment

@mousaviam2: نه بحث اعتیاد نیست.. بحث بی حوصلگیه.. بحث دوست نداشتن جایی که میخوای بری.. بحث کسی هست که دوس نداری ببینیش..

 ‎· farahnaaz
Comment

@mirzaie: بعله دقیقا.

 ‎· farahnaaz
Comment

پوووف

 ‎· mousaviam2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10