تیره گی دور چشم دلیلش چیه؟ راهنمایی لطفا؟
??? کسی نبود ‎· farahnaaz
سرمه کردن؟ اگر سیاهی منظورته کم خوابی میتونه علتش باشه و .... ‎· Mamad
ژنتیکیه اما عواملی مثل ضعف بی خوابی خستگی استرس افتاب فعالیت شدید میتونه تشدیدش کنه ‎· delta
@mirzaie: سرمه کردن؟ ‎· farahnaaz
@delta: تو این چند سال اخیر بوجود اومده.. ‎· farahnaaz
@delta: ارثی نیست ‎· farahnaaz
خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم کمبود آهن هم فک کنم میتونه باشه :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: کمبود آهن .. اوهووم ‎· farahnaaz
الرژی هم میتونه باشه ‎· bahram13
@bahram13: آلرژی؟ آلرژی به چی مثلا؟ ‎· farahnaaz