تیره گی دور چشم دلیلش چیه؟ راهنمایی لطفا؟
??? کسی نبود ‎- farahnaaz
سرمه کردن؟ اگر سیاهی منظورته کم خوابی میتونه علتش باشه و .... ‎- Mamad
ژنتیکیه اما عواملی مثل ضعف بی خوابی خستگی استرس افتاب فعالیت شدید میتونه تشدیدش کنه ‎- delta
@mirzaie: سرمه کردن؟ ‎- farahnaaz
@delta: تو این چند سال اخیر بوجود اومده.. ‎- farahnaaz
@delta: ارثی نیست ‎- farahnaaz
خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم کمبود آهن هم فک کنم میتونه باشه :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: کمبود آهن .. اوهووم ‎- farahnaaz
الرژی هم میتونه باشه ‎- bahram13
@bahram13: آلرژی؟ آلرژی به چی مثلا؟ ‎- farahnaaz