خیلی سرده اینجا... اونجا هم سرده ؟
خیلی ‎- گرین
@green: کجایین؟ ‎- farahnaaz
غرب :دی ‎- گرین
(: جی، یہاں بھی بڑی ٹھنڈ ہے = بله، اینجا هم خیلی سرده ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
پس همه جا سرده ‎- farahnaaz
نه اینجا خوبه ‎- Aliusha
بعله خیلی ‎- پریســــا
خیلی ‎- SaeedTheGiraffe ?
سردتر شده یکم ‎- Mamad