بفرمایین تخم مرغ آبپز
عدسی و شله زرد صرف شده ‎- نومیا
@nomia: شله زرد؟ :| ‎- farahnaaz
@nomia: نوش جان البته شله زرد دلم خواست ‎- farahnaaz