دلم هوای کنسرت با رخساره رو کرده
:(((( ‎- farahnaaz