کتف سمت راست از سرما یه درد عجیبی گرفته :|
از بس بشور بساب ميكني:دي ‎· Nebraska
@puyax: نه سرما خوردم.. شما هم متوجه وسواس من شدی آیا؟ :دی ‎· farahnaaz
وسواس رو نميدونم ولي بالخره يكي بايد ظرف غذاهارو برداره بشوره ديگه:)) ‎· Nebraska
@puyax: نه من امروز مهمون بودم ولی خب باید سبزی برای خورشت که داده بودم پاک کرده بودن میشستم احتمالا مال اون باشه :|| تنهاییم درد بدیه ‎· farahnaaz
@farahnaaz :شوهرت رو بد عادت نکن.... ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: مرجان مرد که نمیتونه کار خوب انجام بده.. منم حساس دیگه بدتر ‎· farahnaaz
@farahnaaz :میتونه بابا....عادتش بده.... ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: انجام میده بنده خدا.. ولی من بازم وسواس گرفتم :)))) ‎· farahnaaz
@farahnaaz :سخت نگیر....فردا میشی مامان من که نمیتونه راه بره!!!! ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: مامان خودمم همیشه همینو میگه.. چشم دیگه کاری ندارم.. ‎· farahnaaz