Avatar for farahnaaz

برادر همسر جان نامزد انتخابات مجلس شده :دی

Comment
تایید صلاحیت شدن؟ تو همین فرفر ۳ ، ۴ تایی نامزد شده بودن :)) ‎· Mamad
Comment
تو اداره ما هم یه سری کاندید شدن ‎· Aliusha
Comment
@mirzaie: بعله :))) ‎· farahnaaz
Comment
@aliusha: اوهووم ‎· farahnaaz
Comment
@farahnaaz: اوه :))) ‎· Mamad
Comment
@mirzaie: ببین پشتکارش حتما باعث میشه یه روزی بره ریاست جمهوری و رای بیاره /:))))) ‎· farahnaaz
Comment
یعنی کی میتونه باشه:دی ‎· mousaviam2
Comment
@mousaviam2: :))) ‎· farahnaaz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10