شام ندارم حوصله هم ندارم.. ظرفا هم نشسته رو ظرفشویی.. دل و دماغ هیچی رو ندارم :|
یه چایی بریز برا خودت:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: سعید حسش نیست بلند شم حتی :) تا این حد ‎- farahnaaz
مهمانی خونه مادرشوهر برای همین وقتاس ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: دیشب مهمون بودیم :) نمیشه دیگه هر شب هر شب ‎- farahnaaz
@farahnaaz خونه مادرشوهر باس هرروز بود :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
ماشین ظرفشویی نداری؟ ‎- جولیا پندلتون
@arash: باید اینقدر رفت که دلشون تنگ بشه :دی ‎- farahnaaz
@mousaviam2: نچ عزیزم ‎- farahnaaz
یه دوش بگیر ‎- ♥rehanefarahani♥
@reyhanefarahani: خوابیدم ‎- farahnaaz