شام ندارم حوصله هم ندارم.. ظرفا هم نشسته رو ظرفشویی.. دل و دماغ هیچی رو ندارم :|
یه چایی بریز برا خودت:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: سعید حسش نیست بلند شم حتی :) تا این حد ‎· farahnaaz
مهمانی خونه مادرشوهر برای همین وقتاس ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: دیشب مهمون بودیم :) نمیشه دیگه هر شب هر شب ‎· farahnaaz
@farahnaaz خونه مادرشوهر باس هرروز بود :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
ماشین ظرفشویی نداری؟ ‎· جولیا پندلتون
@arash: باید اینقدر رفت که دلشون تنگ بشه :دی ‎· farahnaaz
@mousaviam2: نچ عزیزم ‎· farahnaaz
یه دوش بگیر ‎· ♥rehanefarahani♥
@reyhanefarahani: خوابیدم ‎· farahnaaz