چشام داره از حدقه میزنه بیرون
به خاطر سر درد? ‎- ♥rehanefarahani♥
@reyhanefarahani: اوهووم ‎- farahnaaz
@saeedgreen: مچ دستتم ددر میکنه :| ‎- farahnaaz
خوب شدی؟ :* ‎- Seety
@1seety1: نه زیاد :** ‎- farahnaaz
@arash: خدا نکنه زبونتو گاز بگیر ‎- farahnaaz