چشام داره از حدقه میزنه بیرون
به خاطر سر درد? ‎· ♥rehanefarahani♥
@reyhanefarahani: اوهووم ‎· farahnaaz
:| ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: مچ دستتم ددر میکنه :| ‎· farahnaaz
خوب شدی؟ :* ‎· Seety
@1seety1: نه زیاد :** ‎· farahnaaz
@arash: خدا نکنه زبونتو گاز بگیر ‎· farahnaaz