یکی هم زنگ بزنه ما رو دعوت شام چی میشه آخه :|
نمیشه دیگه، خوشبختی خونه به خونه می ره :دی ‎- خانوم میم
@saye: :** ‎- farahnaaz