یکی هم زنگ بزنه ما رو دعوت شام چی میشه آخه :|
نمیشه دیگه، خوشبختی خونه به خونه می ره :دی ‎· خانوم میم
@saye: :** ‎· farahnaaz