قیمه جا افتاده و ناب میخوریم #شام
قورمه سبزی میخورم بله:دی ‎- جولیا پندلتون
نوش جان. ‎- mahta
@mousaviam2: نوش جاننن ‎- farahnaaz
@mahta: مچکرم ‎- farahnaaz