قیمه جا افتاده و ناب میخوریم #شام
قورمه سبزی میخورم بله:دی ‎· جولیا پندلتون
نوش جان. ‎· mahta
@mousaviam2: نوش جاننن ‎· farahnaaz
@mahta: مچکرم ‎· farahnaaz