حالا که ما میخوایم بریم دست بوس مادری و پدری جاده خراب و هوا هم بس ناجوانمردانه سرد است