موکوم جان فیلتر شد؟
@mousaviam2: هی وای من ‎- farahnaaz
آره بسلامتی ‎- پریســــا
@parisa: سلامت باشی پس :)) ‎- farahnaaz