موکوم جان فیلتر شد؟
@mousaviam2: هی وای من ‎· farahnaaz
آره بسلامتی ‎· پریســــا
@parisa: سلامت باشی پس :)) ‎· farahnaaz