آدمی که سر سفره بابا بزرگ شده باشه صفت داره همین و بس
Comments disabled ·