آدمی که سر سفره بابا بزرگ شده باشه صفت داره همین و بس