چه خبرا؟؟؟ تهران چقدر عوض شده هااا :)))) اسمایل یه غریبه
سکه ها عوض شدن؟:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: :)))) اون موقع اصن این جوری نبود :))) ‎· farahnaaz