جنتی آخرش چی شد؟
آخرش آخر شد ‎· احسان
لیست و برعکس کنی اوله ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: مرجاااااان ‎· هانا
بله هانا! ‎· جولیا پندلتون
@hannah بله هانا ‎· جولیا پندلتون
سوالهای سخت نپرس :)) این جنتی انقدر عتیقه اس که کسی از اوضاع و احوالش خبری نداره :)) ‎· Mamad