جنتی آخرش چی شد؟
آخرش آخر شد ‎- Ehsan Sh
لیست و برعکس کنی اوله ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: مرجاااااان ‎- هانا
بله هانا! ‎- جولیا پندلتون
@hannah بله هانا ‎- جولیا پندلتون
سوالهای سخت نپرس :)) این جنتی انقدر عتیقه اس که کسی از اوضاع و احوالش خبری نداره :)) ‎- Mamad