وقتی متوجه داغدار شدن دوست عزیزمون امیر جان شدم خیلی خیلی ناراحت و آزرده خاطر شدم... من رو در غم خودت شریک بدون دوست عزیز :((( واقعا متاثر شدم.. خدا صبر عنایت کنه