خسته شدم.. اهههههههههههههه.. اینجا هم نمیشه درد دل کرد
بگو :-) ‎· جولیا پندلتون
بهش میگن خود سانسوری ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™