ظهر جمعه و کسل کننده :|
نه خوبه که ‎- مستانه
@mastaneh خرم آباد نیستی و نمیدونی خیلی کسل کننده است ‎- جولیا پندلتون
@mastaneh: دقیقا نیستی اینجا بدونی چقدر کسل کننده است ‎- farahnaaz
@mousaviam2 @farahnaaz چه فرقی داره مگه ‎- مستانه