ظهر جمعه و کسل کننده :|
اهوم ‎· جولیا پندلتون
نه خوبه که ‎· مستانه
@mastaneh خرم آباد نیستی و نمیدونی خیلی کسل کننده است ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: :| ‎· farahnaaz
@mastaneh: دقیقا نیستی اینجا بدونی چقدر کسل کننده است ‎· farahnaaz
@mousaviam2 @farahnaaz چه فرقی داره مگه ‎· مستانه