چند روزه به طور غیر قابل باوری آب گل آلود هست.. در حد اینکه چایی هم درست میکنم خوردن نداره :(
فیلتر آب و تصفیه ی خونگی ندارین؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: نه متاسفانه.. با این وضعیت باید تهیه کنیم.. ‎- farahnaaz