به طور خیلی عجیبی دل تنگه پدر و مادر جان هستم :((((