فهميديد كه گزينه share نداره؟ يا بگم
فمیدیم هانی :*** ‎· کلاغ کوچیکه
جون جون :**** ‎· Farzaaneh