فهميديد كه گزينه share نداره؟ يا بگم
فمیدیم هانی :*** ‎- کلاغ کوچیکه
جون جون :**** ‎- Farzaaneh